skip to Main Content

Dokumenty Akademia Koszykówki BajtelBasketBall

Załącznik do karty zgłoszeniowej – DOKUMENT DLA RODZICA, KARTA ZGŁOSZENIOWA

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Akademię Koszykówki „Bajtel” działająca przy K.S Pogoń Ruda Śląska

 1. Organizatorem zajęć koszykówki („Zajęcia”) jest „BAJTELAkademia Koszykówki działająca przy K.S.”POGOŃ”RUDA ŚLĄSKA UL.GEN.HALLERA 16B 41-709 RUDA ŚLĄSKA
 2. W Zajęciach mogą uczestniczyć dzieci będące uczniami szkół podstawowych oraz dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z2019 r., poz. 1148, ze zmianami) („Uczestnicy”).
 3. Zajęcia organizowane są cały rok , z wyłączeniem ferii zimowych dla województwa śląskiego, wakacji, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć w szkole podstawowej, w której obywają się Zajęcia.
 4. Zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym przez organizatora. Sale gimnastyczne/boisko do prowadzenia treningów oraz godziny Zajęć wyznaczane są przez Organizatora.
 5. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają po 60 minut.
 6. Zgłoszenia na Zajęcia przyjmowane są telefonicznie (+ 48 691050810 lub 669129988)
 7. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych odwołane Zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie, wyznaczonym przez Organizatora, nie później jednak niż w ciągu kolejnych 2 miesięcy.
 8. W przypadku niewystarczającej ilości osób w danej grupie, tj. mniej niż 2 Uczestników, Organizator ma prawo do przeniesienia pozostałych Uczestników do innych grup za zgodą rodziców/opiekunów prawnych każdego z Uczestników.
 9. Organizator może tworzyć grupy wspólne dla chłopców i dziewcząt lub grupy osobne dla każdej z płci.
 10. Warunkiem przyjęcia i uczestnictwa w Zajęciach jest:
 11. a) wypełnienie, podpisanie i dostarczenie Organizatorowi przez przedstawiciela ustawowego/rodzica/opiekuna prawnego („Przedstawiciel”) karty zgłoszeniowej Uczestnika;b) złożenie przez Przedstawiciela oświadczenia, że dziecko jest zdrowe i jego zdrowie nie stwarza przeciwwskazań do uczestnictwa w Zajęciach;c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej lub boiska, na której odbywają się Zajęcia;d) zezwolenie Przedstawiciela na udział Uczestnika w Zajęciach, potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych ;e) zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i Przedstawiciela;f) chęć rozwijania umiejętności sportowych przez Uczestnika i jego praktyczna realizacja poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w Zajęciach;g) terminowe wnoszenie opłat za zajęcia w rozliczeniu miesięcznym.
 12. Podpisanie karty zgłoszeniowej przez Przedstawiciela oraz Organizatora oznacza zawarcie umowy i jest zobowiązaniem Organizatora do prowadzenia Zajęć dla Uczestników według zasad niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem Przedstawiciela oraz Uczestnika do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w szczególności uiszczania miesięcznych opłat za Zajęcia Uczestnika.
 13. Opłatę za Zajęcia należy wnosić ,,z góry’’ do 20-go każdego miesiąca za który jest należna  przelewem na następujący rachunek bankowy.-

41109020370000000153064722 Santander Bank

W tytule przelewu należy podać, skrót AK Bajtel imię i nazwisko Uczestnika, oraz  dopisek darowizna na cele statutowe . Opłata jest obowiązkowa i bezzwrotna, niezależnie od frekwencji Uczestnika na Zajęciach

 1. Obowiązkowa opłata miesięczna płatna jest po pierwszych Zajęciach.
 2. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w Zajęciach wymaga złożenia pisemnego wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest skuteczne na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono wypowiedzenie. Prawo do wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia przysługuje również Organizatorowi.
 3. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika lub jego Przedstawiciela wymogów niniejszego Regulaminu Organizator może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i odmówić przyjęcia Uczestnika na Zajęcia.
 4. Przedstawiciel Uczestnika zobowiązany jest we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w Zajęciach. Za zapisanie na Zajęcia Uczestnika, którego stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo w Zajęciach, odpowiada wyłącznie Przedstawiciel Uczestnika. Organizator odpowiada za Uczestnika wyłącznie przez czas trwania treningów.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu zatajenia lub podania nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia Uczestnika.
 6. Organizator zapewnia ubezpieczenie od NNW.
 7. Uczestnicy powinni posiadać: strój sportowy na zmianę (wygodne obuwie na miękkiej podeszwie, koszulkę i spodenki, skarpety), gumkę do długich włosów i wodę dopicia. Organizator może zapewnić jednolity strój treningowy dla Uczestników.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do: bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas Zajęć, a w razie wypadku lub dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych natychmiast poinformować o tym trenera/instruktora; informowania przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń; wykonywania poleceń trenera/instruktora dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.
 9. Do obowiązków Organizatora należy: zapewnienie wystarczającej ilości sprzętu,przeprowadzenie Zajęć na sali gimnastycznej/boisku zgodnie z ich regulaminem,zapewnienie wymaganej kadry instruktorskiej, prowadzenie profesjonalnego szkolenia sportowego z elementami koszykówki, dostosowanego do wieku Uczestnika.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestnika w szatniach.
 11. 23. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie Zajęć bez zgody Organizatora.
 12. Przedstawiciel zobowiązany jest do przyprowadzania Uczestnika 15 minut przez treningiem i odbioru Uczestnika w ciągu 15 minut po zakończeniu treningu.
 13. W czasie ferii zimowych i wakacji szkolnych Organizator może zorganizować półkolonie lub obozy sportowe dla Uczestników; decyzja o organizacji półkolonii lub obozów sportowych, ich dacie, okresie trwania, zasadach uczestnictwa, cenie itd. należy wyłącznie do Organizatora.
 14. Administratorem danych osobowych Uczestników i Przedstawicieli jest K.S. Pogoń Ruda Śląska. 41-709 Ruda Śląska Ul.Generała Hallera 16B. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników oraz ich Przedstawicieli na zasadach określonych w„Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych z dnia 23 października 2019r.”

. Dane osobowe, o których mowa powyżej, zwane dalej „Danymi osobowymi”,przetwarzane są w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Zajęć dla Uczestników, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub jej wykonaniu. Powyższe obejmuje również przypadki przetwarzania Danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b) rozporządzenia RODO, a także przetwarzanie Danych osobowych z uwagi na prawnie uzasadniony interes danej Strony, a więc zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO.

 1. Organizator zobowiązany jest do przetwarzana Danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“rozporządzenie RODO”) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Organizator zobowiązany jest do ochrony i zachowania w tajemnicy Danych osobowych i przetwarzania ich jedynie w prawnie uzasadnionym celu, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia RODO.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

DANE PERSONALNE I KONTAKTOWE DZIECKA

 1. Imię i Nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………..
 2. Data urodzenia …………………………………………………………………………………………….
 3. Adres zamieszkania ul……………………………………………….………. nr…….… m………..

miejscowość: ………………………………………………… kod:…………………………………………

DANE KONTAKTOWE OPIEKUNA USTAWOWEGO

 1. Imię i nazwisko: …….…………………………………………………………………………………..…
 2. Tel.: ……………………………………………………………………………………………………………….
 3. e-mail: ………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE

Ja ……………………………………….……………………………………………………

(imię i nazwisko opiekuna ustawowego) PESEL: ……………………………………………………..

oświadczam, że jestem opiekunem ustawowym ……………………………………………………………………………,

(imię i nazwisko dziecka)

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię władzy rodzicielskiej wobec dziecka. W ramach swoich uprawnień:

– wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (dalej jako: „Uczestnik”) w treningach koszykówki

organizowanych przez Akademię Koszykówki „Bajtel” działająca przy KS Pogoń Ruda Śląska  Ul.Gen.Hallera 16B 41-709 Ruda Śląska (dalej jako: „Organizator”),

wyrażam zgodę (w przypadku braku z g ody przekreślić wyra ż a m ) na udział Uczestnika w turniejach, meczach, sparingach,pokazach i eventach organizowanych  przez Organizatora.

– oświadczam, że Uczestnik jest zdrowy i jego zdrowie nie stwarza przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych.

Zaleca się, aby Uczestnik zajęć posiadał aktualne badanie lekarskie.

– oświadczam w imieniu własnym i Uczestnika, że zapoznałem(am) się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach Organizatora i akceptuję przedstawione warunki. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej karty zgłoszeniowej,

– oświadczam, że zobowiązuję się ponieść koszty wszelkich szkód powstałych z winy Uczestnika,

wyrażam zgodę (w przypadku braku zgody przekreślić wyr a ż a m ) na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka, w tym

zdjęć i filmów z zajęć z udziałem mojego dziecka w celach szkoleniowych, edukacyjnych i promocyjnych przez Organizatora.

– Zobowiązuję się do uiszczania opłaty z góry  za zajęcia w wysokości ………80.. zł miesięcznie,  na rachunek bankowy podany przez organizatora w regulaminie.

– Zobowiązuję się do przyprowadzania dziecka 15 minut przed treningiem i jego odbioru w ciągu 15 minut po zakończeniu treningu.

Załącznik: Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Akademię Koszykówki „Bajtel” przy KS Pogoń Ruda Śląska

…………………………………………………………………….                                                                       …………………………………………..       

Miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna ustawowego                                  Akademia Koszykówk„Bajtel”

Latest Articles
2024-06-20

Zakończenie sezonu 2023/24

Dzień dobry. Przypominamy, że w najbliższą niedzielę w godzinach 9:00-15:00 organizujemy zakończenie sezonu dla wszystkich naszych zawodniczek i zawodników wraz…

2024-06-20

Otwarte Mistrzostwach Młodzików o Puchar Wójta Gminy Klucze

15.06. 2024 Zapaśniczy Klub, KS Pogoń Ruda Śląska brał udział w Otwartych Mistrzostwach Młodzików o Puchar Wójta Gminy Klucze Najlepiej…

2024-06-19

Projekt 2 ligi kobiet w Rudzie Śląskiej

W towarzyski turnieju zorganizowanym przez nasz klub nasze seniorki zajęły drugie miejsce. Projekt 2 ligi kobiet w Rudzie Śląskiej ma…

Subscribe To Our Newsletter

Don't get left out of the loop, make sure you subscribe to our newsletter below so you can be notified of our latest insights, tips, tutorials, sales and more!

Discussion

This Post Has 0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top
Facebook
Facebook